बर’फोरा अरायबो बिग्रायारि सानस्रिजों थांनानै थानांगोन : खोरोमदाव वारी

बड’फा हाउस बागानसालि कक्राझार

दुलाराय बर’ फरायसा आफादा आफादनि गाहाइ मावख’ बड’फा हाउसाव दिनै आलादा राइजो बड’लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं गाइदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि 35थि मुंख्लं सानखौ फालिदों ।

हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार आर’जखौ जागायनानै गाइदे बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बाउजेनो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव वारीया आरो हेलेना बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बाउजेनो मिरु एबसुनि बारग’ नेहाथारि मुस्रिमा रंगिना बरगयारीया ।

बिबार बाउनायजों लोब्बा लाखिनाय सुंद’ बिबुंथियाव लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारीया बड’लेण्ड सोमावसारनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बर’फोरा दिनैसिम जेंनाफोरखौ गोजोनै सुस्रांनो हाबोफेराखै आरो मोन्थायफोरखौ गोरलैयै मोनबोफेराखै होननानै बर’फोरा अरायबो बिग्रायारि सानस्रिजों थांनानै थानांगोन होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो ।

Spread the love

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *