उदालगुरि हायार सेख’ण्डारी स्कुलनि डाइमण्ड जुब्लि फालिनाया दिनैनिफ्राइ जागायबाय ।

उदालगुरि हायार सेख’ण्डारी स्कुलनि डाइमण्ड जुब्लि फालिनाया दिनैनिफ्राइ जागायबाय ।

बे फालिनाय हाबाफारियावनो हांख्रायहरनाय लेखायै दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि मानावगेदेद आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर’आ नुजाथि होयो ।

Spread the love

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *