सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाथा ओनसोलनि इउ.एन.एकाडेमिआव बड’फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि

सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाथा ओनसोलनि इउ.एन.एकाडेमिआव बड’फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 33थि थैनाय सान फालिनायजों लोगोसे बड’फानि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाइ आलासि महरै दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि मानाव गेदेद गाहाइ नेहाथारि – मुस्रि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो। हाबाफारियाव मिरु एबसुनि हारिमु नेहाथारि-मुस्री सुसिल इस्लारि आरो CEM नि OSD- ड० सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लायो।

Spread the love

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *