बड’फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि 33 थि रुंसारि सानखौ दुलाराय बर’ फरायसा आफादा क’क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि थुलुंगाफुरियाव फालियो॥

हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि आर’ज गाबखांनायनि उनाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि मानाव गेदेद लोगो आफादगिरि मुस्री खोरोमदाव वारी बिथांआ॥ बड’फानि मांखरसालियाव बिबार बाउजेनो बड’लेण्ड मुलुगसोलोंलिनि रेजिस्टार आरो इउ. इन. बि. ट्रास्टनि मासिगिरि मानगोनां ड० सुबुं बसुमतारि आरो बड’फानि मुसुखायाव बिबार बाउजेनो क’क्राझार सरकारी फरायसालिमानि एस’सियेट प्रपेसार मानगोनां- ड० डिमासा दैब्रां मोसाहारि बिथां मोनहा॥

गोजोन आरो खौसेथि थाखाय फारौ बिरहोयो सिदलि-चिरां बियाबनि एम. एल. ए. मानगोनां- मुस्री जयन्त बसुमतारि, बि. टि.आर.नि गाहाइ मावफुं सोद्रोमानि पलिटिकेल एडभाइजार मानगोनां- ड० बेरलाव के. कार्जि, क’क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि प्रिनसिपाल मानगोनां- ड० आदाराम बसुमतारि, बि. टि.आर.नि इ.एम.मानगोनां- मुस्री रेव रेवा नार्जिनारी बिथांमोना॥

हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिफां फुलि गाइजेनो सानजा क’क्राझार बियाबनि एम.एल.ए आरो दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि बरग’ गाहाइ नेहाथारि मानगोनां- मुस्री लरेन्स इसलारी बिथांआ॥

बेराफारसेथिं अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर’ फरायसा आफादा जिल्लानि गाहाइ मावख’आव बड’फानि 33 थि रुंसारि सान फालिनाय हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर’ फरायसा मानाव गेदेर आफादगिरि- मुस्री दिपेन बर’ बिथांआ॥

Spread the love

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *